عفو و صفح و رحمت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
 
قرآن کریم بندگان خوب خدا را به چند قسم گروه تقسیم می کند.
گروه اوّل کسانی هستند که بدی دیگران نسبت به خود را می بینند و در نظر می گیرند امّا عفو می کنند.
مثل این آیه شریفه که می فرماید: وَلْیَعْفُوا (نور/22) و باید عفو كنند .

گروه دوم کسانی هستند که اصلاً بدی را نمی بینند و به نظر خودشان نمی آورند .
در مورد این گروه قرآن کریم می فرماید:
وَإِن تَـعْـفـُوا وَتَـصْـفَـحُوا وَتَغـْفِـرُوا فَـإِنَّ الـلَّهَ غَـفُـورٌ رَّحـِیـمٌ (تغابن/14)
و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستى خدا آمرزنده مهربان است .

و گروه سوم کسانی هستند که نه تنها بدی دیگران را عفو می کنند و اصلاً بدی دیگران را به نظر خودشان نمی آورند، بلکه بدی آنها را با خوبی جواب می دهند.
قرآن کریم می فرماید:
وَ لا تَـستَـوِى الحَْـسـنَـةُ وَ لا السـیِّئـَـةُ ادْفَـعْ بِـالَّتـى هِـىَ أَحْـسنُ (فصلت/14)
هرگز نیكى و بدى یكسان نیست ، بدى را با نیكى دفع كن.
یا در آیه دیگری می فرماید:
إِذَا خَـاطَـبَـهُـمُ الْـجـَاهِـلُـونَ قَـالُـوا سَـلَـامًـا (فرقان/63)
بندگان خداى رحمان كسانى ‏اند كه : هنگامی كه جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می‏گویند.
عفو و گذشت